image/svg+xml
image/svg+xml

Yatay Geçiş

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü 

1- Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir dönemi tamamlamış ve ayrılacağı programdaki uzmanlık alan dersi hariç tüm sınavlarını başarmış olan ayrıca yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü eğitim süresinde sağladığı genel not ortalaması, yüksek lisansta 100 tam not üzerinden en az 75 veya 4,00 üzerinden en az 2,50, doktora düzeyinde 100 tam not üzerinden en az 80 veya 4,00 üzerinden en az 3,00 olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen eşdeğer düzeydeki lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
2- Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; güncel ve onaylı olarak dilekçelerine ekleyecekleri ders içerikleri, not durum belgesi (Türkçe ve İngilizce Transkript) ve öğrenci belgesi ile derslerin başlama tarihinden önce enstitüye başvurur.
3- Anabilim/anasanat dalı kurulunun görüş ve önerileri enstitü yönetim kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı karara bağlanır. 
4- Anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile tez aşamasında olan yüksek lisans öğrencileri gerekli görüldüğünde yeniden tez konusu belirlenmek, doktora öğrencileri ise gerekli görüldüğünde yeniden doktora yeterlik ya da tez önerisi sınavına girmek koşulu ile yatay geçiş hakkından yararlanabilirler. 
5- Yatay geçiş yapan öğrencilerin dersleri ve notları öğrencinin transkriptine aynen aktarılır.
6- Yatay geçiş için başvuru yapacak öğrencinin, kayıtlı olduğu üniversiteden ilişik kesmesine engel bir durumun olmadığına dair resmi yazı.