image/svg+xml
image/svg+xml

Tamamlanan Lisansüstü Tezler

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNLARININ TEZ BİLGİLERİ

İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Sıra

Adı

Soyadı

Program

Danışman

Tez Konusu

Yılı

1

Sabahattin

Çetin

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Mahmut Bozan

Türkiye’de 1980 Sonrası Mecliste Temsil Edilen Siyasi Partilerin Programlarında Sektörel Rekabet Stratejileri

2012

2

Fazilet

Gülatar

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Şaban Esen

Kamu Kurumu Çalışanlarının İşe İlişkin Değerleri İle İş Tatmin Düzeyi İlişkisi: Bartın İlinde Bir İnceleme

2014

3

Adem

Ayvalı

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Mehmet İslamoğlu

Bireysel Yatırımcı Profili Ve Yatırımcı Tercihleri Üzerine Bir Araştırma: Bartın İli Örneği

2014

4

Hasan

Yavuz

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Öz

Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Yönetim Kararları Üzerinde Etkileri: Bartın İlindeki Kobi’ler Üzerinde Bir Araştırma

2014

5

Tuncay

Dolanbay

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Alper Aytekin

Hayat Boyu Öğrenme Sürecinde Halk Eğitimi Merkezlerinin Yaşadığı Yönetsel Sorunlar

2014

6

Selim

Akpınar

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Akça

Ortaöğretimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörleri: Bir Ortaöğretim Kurumu Uygulaması

2015

7

Ramazan

Yakar

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Akça

Kurumsal Kaynak Planlaması Kapsamında Kamu Harcama Ve Muhasebe Bilişim Sisteminin Bartın Üniversitesi’nde Uygulanması

2015

8

Hüseyin Şahin

Gözübüyük

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Melih Başkol

Satın Alma Davranışı Üzerinde Ambalajın Etkisi

2015

9

Merve

Türkoğlu

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Alper Aytekin

Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Tedarikçi Seçimi ve Bir Uygulama

2016

10

Fatma

Tüminçin

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Hande Küçükönder

Analitik Hiyerarşik Proses (AHP) İle Bir Karar Destek Sistemi Oluşturulması: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama

2016

11

Ömer

Keskin

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Şaban Esen

Bankalarda Örgütsel Aladet ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi:Düzce İli Örneği

2017

12

Nilüfer

Şahin

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Karakaş

İş-Aile Yaşam Çatışması, İşgören performansı ve İş stresi Arasındaki İlişklinin İncelenmesi:Konaklama ;işletmesi çalışanşarı üzerine bir araştırma

2017

13

Ferhat

Demirci

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Metin Saban

Entropi Tabanlı Topsis Yöntemiyle Borsa İstanbul' da İşlem Gören Futbol Kulüplerinin Sportif, Finansal  ve Finansal Fair Play Performanslarının Karşılaştırılmalı Analizi

2017

14

Muhammet Raşit

Yıldız

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Karakaş

Turizm İşletme Yöneticilerinin Yenilikçilik Lagısının Yenilikçilik Faaliyetlerine ve Yenilik Stratejilerine Etkisi:Bartın ,Zonguldak ve Karabük İllerinde Bir Araştırma

2017

15

Hilal

Küçüker

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Metin Saban

Sürdürülebilir Çevre Açısından Bir Çevresel Maliyet Unusru Olan Karbon Maliyetlerin İncelenmesi:ÇanakcılarSeramik Fabrikası Örneği

2017

16

Zafer

Bulur

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Melih Başkol

Parekende Mağaza Tarcihini Etkileren Faktörlerin Tüketici Demografik özelliklerine Göre Farklılaşması Üzerine Bir Araştırma

2017

17

Gökhan

Gökmen

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Karakaş

Kamu Çalışanlarında İş Tatmini, Duygusal Emek ve İş stresi: Konya’ da Bir Araştırma

2017

18

Hakan

KIRKHAN

Tezli Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Yaşar AKÇA

Örgüt Kültürü ve Liderliğin Performans Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

2018

19

Esat

KALAYCIOĞLU

Tezli Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Yaşar AKÇA

Kariyer Uyum Yeteneğinin Çalışan İş Performansı Üzerindeki Etkisi

2018

20

Funda

YILDIRIM

Tezli Yüksek Lisans

Doç.Dr.Şaban ESEN

Mükemmellik Modelinin Sağlık Sektöründe İncelenmesi: Bir Alan Araştırması

2018

21

Tuğba

SARAMAN

Tezli Yüksek Lisans

Doç.Dr.Şaban ESEN

Liderlik Yaklaşımı ve Douglas McGregor’ un X ve Y Teorisi: Bartın Üniversitesi’nde Çalışan İdari Personel Üzerine Bir Çalışma

2018

22

Güldane Nihal

BENGÜL

Tezli Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Hande KÜÇÜKÖNDER

TOPSİS ve VIKOR Karar Verme Yöntemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Uygulama: Bartın Devlet Hastanesi Örneği

2018

23

Orhan

KIRANOĞLU

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Melih Başkol

Sosyal Medyada Yapılan Yorumların Tüketici Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi; Bartın İli Uygulaması

2018

24

Yakup Bahadır

YÜCEL

Tezli Yüksek Lisans

Doç.Dr. Alper AYTEKİN

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Tekstil Sektöründe En Uygun Tedarikçi Seçimi ve Bir Yazılım Uygulaması

 2018

25

Uğur

Yazıcı

Tezli Yüksek Lisans

Doç.Dr.Şaban ESEN

Kişi İş Uyumu ile Proaktif Kişilik ve Proaktif Çalışmanın Akademik Personel Performansı Üzerine Etkisi: Bartın Üniversitesi Örneği

 2018

26

Gülşen 

AKDAĞ

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Metin Saban

TR81 Düzey 2 Bölgesindeki (Bartın, Karabük, Zonguldak) Bireysel Yatırımcıların Finansal Okuryazarlığı ve Bireyleri Finansal Yatırım Kararına Yönlendiren Faktörler

2018

27

Pınar 

KURT

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Metin SABAN

Hastane İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Kamu Hastanesinde Bir Uygulama

2018

28

Meral

GEBEŞ

Tezli Yüksek Lisans

Prof.Dr.Metin SABAN

TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı Kapsamında Canlı Varlıkların Muhasebeleştirilmesi, Değerlendirilmesi ve Raporlanması: Büyük Baş Hayvancılık İşletmesinde Bir Uygulama

2019

29

Can ŞAHİN Tezli Yüksek Lisans Dr.Öğr.Üyesi Ahmet ÖZTEL

Ülkelerin Endüstri 4.0 Düzeylerinin Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Karşılaştırılması: G-20 Ülkeleri ve Türkiye

2019

30

Ramazan  ULUTAN

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi İ.Fatih CEYHAN Muhasebe Meslek Gruplarının Ortaöğretim Muhasebe Alanı Beceri Eğitimine Bakış Açıları

2019

31

Nadide Gizem GÜRSON DOLAR

Tezli Yüksek Lisans

Prof.Dr.Şaban ESEN

Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının Nitel Olarak Değerlendirilmesi:TR81 Bölgesinde Bir Uygulama

2019

32

Babür Halulu

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Akça

Karadeniz Ve Akdeniz Limanlarında Gemilere Yönelik Isps Kod Uygulamaları

2019

33

Yasin Türkoğlu

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Melih Başkol

Sosyal Medya Platformlarındaki Muhafazakâr Moda Fenomenlerinin (Influencer) Tüketicilerin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi

2019

34

Ayşe Kaçer

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Akça

Devlet Üniversitelerinde Çalışan İdari Personelin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Erciyes Üniversitesi Örneği

2019

35

Samet Bayır

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Melih Başkol

Tüketicilerin Yeşil Ürün KUllanma Eğilimlerine İlişkin Bir Araştırma

2019

36

Abide Uralı

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Şaban Esen

Örgütlerde Stres Kaynakları, Sonuçları ve Yönetim Teknikleri: Bartın Üniversitesinde Bir Araştırma

2019

37

Cemal  Karaçalı

Tezli Yüksek Lisans

Doç.Dr.Yaşar ÖZ

Kripto Paraların Muhasebeleştirilmesi:Bir Uygulama

2019

38

Engin Görbüz

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Melih Başkol

Perakendeci Markalı Ürünlerin Tüketicilerin Tutum ve Sadakatine Etkisi

2019

39

Ekrem Badem

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Melih Başkol

Otomobil Seçimi Kararında Tüketici Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörlerin DEMATEL Yöntemi ile Değerlendirilmesi

2019

40

Bahadır Aydın

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Hande KÜÇÜKÖNDER

Farklı Ağırlıklandırma Temelli Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Finansal Performans Ölçümü Üzerine Bütünleşik Bir İnceleme: Türkiye Taşkömürü Kurumu Örneği

2019

İKTİSAT ANABİLİM DALI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Sıra

Adı

Soyadı

Program

Danışman

Tez Konusu

Yılı

1

Orhan

Yıldırım

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. M Said Ceyhan

Tanzimat Sonrası Osmanlı Devleti Dış Borçları

2015

2

Sinem

Çekiç

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Arslan

Davranışsal İktisat Bağlamında  Cinsiyet Farkının Tüketici Tercihlerine Etkisi: Bartın Örneği

2016

3

Elif

Aydın

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Arslan

Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Etkileri:Bartın İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üzerine Bir inceleme

2016

4

Oğuzhan

Kasapoğlu

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Arslan

Türkiye' de Organize Sanayi Bölgelerinin Yerel Ekonomiye Katkısı:Bartın Merkez I.Organize Sanayi Bölgesi Örneği

2016

5

Fitnet

Fidan

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Arslan

Bartın İlinde Organik Tarıın Ekonomik Boyutu

2017

6

Seçil

Koç Yıldız

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. M Said Ceyhan

Bütçe Açıkları Belirleyicilerinin Ekonometrik Analizi: Türkiye Örneği: (2006-2015)

2017

7

Canan

Taş

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. M Said Ceyhan

Tüketim Rasyonalitesi Açısından Kent-Köy Karşılaştırılması:Bartın İli Örneği

2017

8

Özlem Sema

Özcan

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. M Said Ceyhan

Bölgesel Kalkınmada Kümelenmelerin Rolü: Bartın İli Ayakkabıcılık Sektörü Üzerine bir Alan Araştırma

2017

9

Hasret

Varol

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Arslan

Türkiye' de Bilgi Ekonomisi ve Türkiye-Güney Kore Karşılaştırması

2017

10

Emine Elif

Ayhan

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Arslan

Hanehalkının Yoksulluk Algısı Üzerine Bir Araştırma: Bartın İli Örneği

2017

11

Meryem

Tulu

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. M Said Ceyhan

Bartın Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Kuruluş Yeri Seçimi Rasyonalitesi

2017

12

Maruf

Turan

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamacı

Dünya Ekonomisinde  Çok Uluslu Şirketlerin  Ekonomik Açıdan değerlendirilmesi

2017

13

Hediye

UĞURLU YAZICI

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamacı

Türkiye’ de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki (1960-2015)

2018

14

Mustafa

ŞEKER

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamacı

Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının PROMETHEE Yöntemiyle Ölçülmesi: Tüpraş Örneği

2018

 15

Emine 

ÇEKİ

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Ramazan Arslan

Kadın Yoksulluğunu Azaltmada Mikro Kredi Uygulamaları: Bartın İli Örneği

2018

16

Burcu 

MAYDA

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi M Said CEYHAN

İnovasyon, Yüksek Teknoloji ve Bilgi Tabanlı Ekonomi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki; Finlandiya Örneğinde Türkiye Üzerine Bir Çalışma

2019

17

Hacer

Akman

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Arslan

Ekonomik Gelişme Sürecini Etkileyen Beşeri Sermayede Eğitimin Rolü: Bartın İli Örneği

2019

18

İlknur

Çakır

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Arslan

Türkiye’deki Üniversitelerde Kadın İşgücü Ve Bartın Üniversitesi’ndeki Kadın Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

2019

19

Merve

Asiloğulları

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Said Ceyhan

Türkiye’de Savunma Harcamalarının Seçilmiş Makroekonomik Göstergeler Üzerindeki Etkisi (1960-2017)

2019

20

Rukiye

ÜNAL

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Said Ceyhan

Davranışsal İktisat Açısından Kuşaklar Arası Tüketici Tercihlerininin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği

2019

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Sıra

Adı

Soyadı

Program

Danışman

Tez Konusu

Yılı

1

Murat

Deniz

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. İsmail Ceritli

28 Şubat Sürecinde Medya ve Siyaset İlişkisi

2017

2

Gökhan

Soyal

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Beyza Özturanlı

Türkiye'de Yönellik İltica Sorunu ve AFAD' ın Rolü:gaziantep Çadır Kentler Örneği

2017

3

Elif

Yılmaz

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Mesut Kayaer

Türkiye'de Yoksullkla Mücadelede Bartın Örneği

2017

4

Sümeyye

Özer

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Mesut Kayaer

Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Açısından İl ve Bölge Gelişme Planları :Bartın Örneği

2017

5

Tanju

Özen

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Beyza Özturanlı

 Yargı Bağımsızlığı İlkesi Kapsamında Hakimler ve Savcılar  Kurulu

2017

6

Arzu

ÖĞ

Tezli Yüksek Lisans

Prof.Dr.Mahmut BOZAN

Dersim Hadisesi

2019 

7

Tuba 

ERDUĞAN

Tezli Yüksek Lisans

Prof.Dr.Mahmut BOZAN

Türkiye’ nin Modernleşme Serüveninde Bir Simge: Şapka İnkılabı

 2019

8

Osman Bahadır  KALECİK

Tezli Yüksek Lisans

Prof.Dr.İsmail CERİTLİ

Yatırım Teşvik Sistemi ile Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarının Etki ve Etkinliklerinin Kentlerin Kalkınması Açısından Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi: Bartın Örneği

2019

9

Hatice DOĞRU

Tezli Yüksek Lisans

Prof.Dr.Mahmut BOZAN

Harf İnkılâbı Ve Günümüze Yansımaları

2019

10

Berna Kurt

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Beyza Özturanlı Şanda

Bartın Kent İmajının Oluşumunda Bartın Irmağının Yeri

2019

11

Fatma Şahin

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Kayaer

6360 Sayılı Kanunla Birlikte Köy Tüzel Kişiliğinin Kaldırılmasıyla Oluşan Mahallelere Verilen Kamu Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Tekirdağ Örneği

2019

12

Özge Bozkır

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Kayaer

Safranbolu Belediyesi’nde Kayyum Dönemi Sosyal Belediyecilik Uygulamaları

2019

13

Tolga Gündal

Tezli Yüksek Lisans

Prof.Dr.İsmail CERİTLİ

Uluslararası Konferanslar Çerçevesinde Türkiye’de Çevreci Örgütlerin Oluşumu ve Faaliyetlerinin Çevre Korumasın Etkileri

2019

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Sıra

Adı

Soyadı

Program

Danışman

Tez Konusu

Yılı

1

Cihan

Özaykan

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özden

İbn Teymiye' de Alemin Kıdemi

2017

2

Kanatbek

OROZOBEKOV

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Yunus ABDURRAHİMOĞLU

Arap Dilinde Cümle-i Mu’terize ve Kur’an-ı Kerim’den Seçme Örnekler

2018

3

Fatma 

BOZAN

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ÖZDEN

İSLÂM DÜNYASINDAKİ RADİKAL ÖRGÜTLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME; IŞİD ÖRNEĞİ

2018

4

Nevzat BAKIRCI

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi M. Abdülmecit KARAASLAN

Mergınani’nin el-Hidayesi’nin İbadetler ve Nikâh Bölümlerinde İmameyn’in İmam A’zam Ebû Hanife’ye Karşı Birleştiği Görüşler

2019

5

Yücel CAN

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Erdoğan KÖYCÜ

Bartın Kitabelerindeki Arapça Kelimelerin Özellikleri

2019

6

Arafat  KILIÇOĞLU

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi M.Abdülmecit KARAASLAN

Merginâni’ nin El-Hidayesi’ nin Taharet, İbâdât ve Münakehât Bölümlerinde İmam Ebû Yusuf’un Tek Kaldığı Muhalif Görüşleri

2019

7

Şerif Ahmet BURSALI

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Erdoğan KÖYCÜ Hadislere Göre Emr-i Bi’l-Marûf ve Nehy-i Ani’l-Münker

2019

8

Hilal TAŞLIYOL

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Yunus ABDURAHİMOĞLU Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU ve Akademik Çalışmaları

2019

9

Ekrem Öztekneci

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ÖZDEN Bekir TOPALOĞLU’nun Hayatı ve Kelami Görüşleri

2019

10

Erdem Kalaycı

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi M.Abdülmecit KARAASLAN Fen Bilimlerinin Fıkıh İlmine Katkıları

2019

11

İshak Yalnız

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi M.Abdülmecit KARAASLAN İslam Hukukunda Çoraplara Mesh

2019

12

Cengiz Kuloğlu

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Yunus ABDURAHİMOĞLU Kur’an-ı Kerim’de Felâh ve Hüsrân Kavramları Kapsamında İnsan Davranışları

2019

13

Ayşe Öztürk

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi M.Abdülmecit KARAASLAN Merginânî’nin el-Hidâyesi’nin Temizlik, İbadetler ve Nikah Bölümlerinde İmam Muhammed’ in Tek Kaldığı Ebu Hanife’ye Muhalif Görüşleri

2019

14

Ahmet Bozkurt

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi M.Abdülmecit KARAASLAN İslâm Hukukunda Şûra ve İstişâre 

2019

15

Mustafa Şengül

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Mahmoud Qaddom İlköğretim 5. Sınıf Arapça Dersi Öğretim Programındaki Bazı Yazma Becerisi Kazanımlarının Çeşitli Faktörlere Göre Değerlendirilmesi(Bartın İli Örneği)

2019

16

Mehmet Şerbetçi

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Yunus ABDURAHİMOĞLU Kur’an-ı Kerim’de İnsanın Yaratılışı ve Sorumluluğu

2019

17

Erkan Taşdelen

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi M.Abdülmecit KARAASLAN İslâm Hukukunda Kişinin Bedeni Üzerindeki Tasarrufları”

2019

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI

Sıra No

Adı

Soyadı

Program

Danışman

Tez Konusu

Yılı

1

Deniz

Polater

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Semran Cengiz

Ahmet Ümit’in Romanlarında Gotik Bellek

2015

2

İbrahim

Çelebi

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ali Öztürk

Modern Türk Şiirinin Yeni Araçlarla İlişkisi (Sosyal Medya Örneği)

2015

3

Tezcan

Kurt

Tezli Yüksek Lisans

Prof.Dr. İsmet Emre

2000-2010 Arası Küçürek Öyküde Postmodern İzler

2015

4

Ramazan

Aydın

Tezli Yüksek Lisans

 Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Şahin

RÁ İF NECDET Ve YEÑİ MEKTUB NUMUNELERİ (İnceleme-Metin)

2015

5

Birgül

Güzel

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Alsou Kamalıeva

 Abbas Sehhet'in Hayatı , Sanatı, Eserleri

2016

6

Seyfullah

Koşmaz

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Alsou Kamalıeva

VAGİF SULTANLI’NIN HİKÂYELERİNİN İNCELENMESİ

2016

7

Ennur

Bilecan

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Şerife Seher Erol Çalışkan

İslamiyet Öncesi Türk Destanlarında Kadın Tipi

2017

8

Seval

Kocaer

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Şerife Seher Erol Çalışkan

Türk Efsanelerindeki Ceza ve Mükafatların İşlevsel Açıdan İnclenmesi

2017

9

Sercan

Özköse

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Nevnihal Bayar

Karşılaştırmalı Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü

2017

10

Sevda

Çavdar

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Gülay Karaman

Klasik Türk Şiirinde Anne İmgesi

2017

11

Ahmed Adeeb Haseeb

Alhurmuzı

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Tuna Beşen Delice

Irak Türkmen Türkçesindeki Arasözlerinin Türkiye, Azerbaycan ve Türkmen Türkmen Türkçelerindeki Atasözleriyle Karşılaştırılması

2017

12

Rabia

Yıldızöz

Tezli Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr. Sedat BALYEMEZ

Bartın Merkez İlçe ve Köyleri Ağzı (İnceleme-Metinler-Sözlük)

2017

13

Ebru

AKYÜZ

Tezli Yüksek Lisans

Doç.Dr.Alsou KEMALIEVA

Elabbas Bagırov’un “Göz Muncuğu, Gece Yarısı Hadisesi, Doğma Ocak, Gelin Ayakkabısı, Köhne Kişi” Hikâyelerinin Tematik Yönden İncelenmesi

2017

14

Sibel

AYDIN

Tezli Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Kürşat Şamil ŞAHİN

Derviş Gubârî’ nin Gazavât-nâme-i Midilli Eserinin Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü

2018

15

Zeynep

GÜNGÖR

Tezli Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Kürşat Şamil ŞAHİN

Manastırlı Mehmet Rifat, Tuhfetü’l-İslam (İnceleme-Metin)

2018

16

Can

Şen

Doktora

Prof. Dr. Ramazan Kaplan

Necip Fazıl KISAKÜREK’ in Tiyatroları Üzerine Bir İnceleme

2017

17

Asiye

ÇIĞRI YILDIRIM

Doktora

Prof. Dr. Ramazan Kaplan

Servet-i Fünun Dönemi Romanında Trajik Durum

2018

18

Abdulvahap

DAVRAN

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Haluk ÖNER

İbrahim Aşki Tanık’ın Edebiyat Ders Hülasaları Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme

2018

 

19

Şerife

ORAL

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Şerife Seher Erol Çalışkan

Safranbolu Efsaneleri ve Memoratları Üzerine Bir Araştırma

2018

20

Erol

ÇANLI

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Şerife Seher Erol Çalışkan

Selendi(Manisa) Halk Hekimliği Çalışması

2018

21

Oğuzhan 

BOZKURT

Tezli Yüksek Lisans

Doç.Dr.Macit BALIK

Reha ÇAMUROĞLU’ nun Tarihi Romanları Üzerine Bir İnceleme

2018

22

Özlem  KANCA

Tezli Yüksek Lisans

Doç.Dr. Sedat BALYEMEZ Samiha Ayverdi’nin Hancı, Yeryüzündeki Birkaç Adım, Ateş Ağacı Kitaplarında Zarflar ve Kullanışları

2019

23

Eda ÖZKAN

Tezli Yüksek Lisans

Prof.Dr.Hacı İbrahim DELİCE Derviş-Manzum Mevlüdü’n Nebi (İnceleme-Metin-Dizin)

2019

24

Cemile ÇETİN

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Haluk ÖNER Necip Fazıl KISAKÜREK’ in Senaryo Romanları Üzerine Bir İnceleme

2019

25

Hanife KARACA

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Naz PENAH

Kazak Halk Şarkıları (Transkripsiyon-Aktarma-Sıfatlar İnceleme (Transkripsiyon-Aktarma-Dil ve Muhteva)

2019

26

Çiğdem  GÜNEŞ

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Tuna BEŞEN DELİCE

Azerbaycan Türkçesinde Yapım Ekleri ve İşlevleri

2019

27

Asan Shraf  ABDULLAH

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Tuna BEŞEN DELİCE Türkiye Türkçesi ve Irak Türkmen Türkçesinde Çekim Ekleri

2019

28

Okan Çakır

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Sedat Balyemez Tercüme-i Ferhengnâme-i Sa'dî Üzerine Bir Dil İncelemesi

2019

29

Fatih Ballı

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Sevda KAMAN Safiye EROL’un Eserlerinde Tasavvufî Terimler

2019

30

Özdemir Cengiz

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Tuna BEŞEN DELİCE Azerbaycan Türkçesinde Birleşik Sözcükler

2019

31

Hamide MADAN

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Gülay KARAMAN Mesîhî Divanı’nda 1-50 Gazellerin Şerhi

2019

32

Zülfikar Gülbeden

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Şamil Şahin Eyyubi’ nin Menâkıb-ı Sultân Süleyman Adlı Eserinin Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü

2019

33

Ahmet Tahsin Dilmaç

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Şerife Seher Erol Çalışkan Bartın Köy Adları Üzerine Bir İnceleme

2019

34

Yakup Atalay

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Haluk ÖNER Özdemir ASAF ve Popüler Edebiyat İçerisindeki Yeri

2019

35

Ceyda Badanka

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Haluk ÖNER Haydar Ergülen Şiirinde Ev İmgesi

2019

36

Melek Atabey

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Haluk ÖNER Nahid Sırrı ÖRİK’ in Romanlarında Kadın-Erkek Karakterler Üzerine (Cinsiyet) Bir İnceleme

2019BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS  PROGRAMI


1

Mevlüde

ALTUN

Tezli Yüksek Lisans

Doç.Dr.Taner BOZKUŞ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrenciler ile Diğer Fakültelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Genel Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi

2019

2

Hakan  TOR

Tezli Yüksek Lisans

Doç.Dr.Taner BOZKUŞ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Liderlik Özelliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

2019

3

Mücahit OKUYUCU

Tezli Yüksek Lisans

Doç.Dr.Taner BOZKUŞ

Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Spor Federasyonları Yöneticilerinin (Başkan, Genel Sekreter) Yönetim Tarzlarının Federasyon Çalışanlarının İş Doyumlarına Etkisi

2019

4

Hediye İLGEN

Tezli Yüksek Lisans

Doç.Dr.Taner BOZKUŞ

Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Serbest Zaman Tutumlarının İncelenmesi

2019

5

Ender Eren

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Ender Eyuboğlu

12-14 Yaş Grubu Tenisçilerde 8 Haftalık Core Antrenmanın Yer Vuruş Hızlarına Ve Bazı Motorik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi

2019

6

Emre Çilingir

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yıldırım

Tip 2 Diyabet Hastalarına Uygulanan Aerobik Egzersizin Leptin Ve Ghrelin Hormon Değerleri Üzerine Etkisi

2019

 7

Bilge Özel

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yaşartürk

Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Yönelik Yaşam Doyum, Tatmin ve Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

2019

 8

Halise Acar

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Taner Bozkuş

Bocce (volo) Sporcularının Stresle Başa Çıkabilme İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2019

 9

Enes ÇAPAK

Tezli Yüksek Lisans

Doç.Dr.Murat KUL

Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımlarını Engelleyen Faktörlerin Belirlenmesi (Bingöl Üniversitesi Örneği)

2019

TARİH ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1

Elif Kelikli

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Mustafa Hizmetli

Türkiye Selçukluları Döneminde Kırım’da Selçuklu Yönetimi

2019FELSEFE ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 1

Yağmur Aydın

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Sedat Yazıcı

Nesiller Arasi Adalet: Rawls’cu Bir Savunma

2019

2

Ayşenur Yıldız

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Aslı Yazıcı

Taylor’un Çokkültürcülük Kuramı Üzerine Bir İnceleme

2019

3

Beytullah Yörük

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Sedat Yazıcı

Güçlü Demokrasi Ve Katılımcı Yurttaşlık: Benjamin Barber Üzerine Bir İnceleme

2019