Girişimcilik Anabilim Dalı

Bölüm Hakkında:
İşletmelerin sağlıklı bir iş modeli geliştirerek kurulması, kurulu işletmelerin nitelikli ve kurumsal bir yapıda yönetilebilmesi açısından 
girişimcilik eğitimi önem taşıyan bir konudur. Bu açıdan Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı bünyesinde
 açılması planlanan Girişimcilik tezsiz Yüksek Lisans Programı, girişimci ve yenilikçi kültürün oluşturulması, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu
 nitelikli bilgilerin teorik ve pratik uygulamalar ile kazandırılması, girişimcilik alanına özgü sorun ve fırsatlara yönelik olarak araştırmaların 
yapılması bakımından önemli olacağı düşünülmektedir. Dili Türkçedir.
Bölüm Amaç:Girişimcilik tezsiz yüksek lisans programının amacı; günümüz çağdaş yönetim araç ve yöntemlerini kullanarak bir girişimci veya yönetici olarak
 iş alanında hizmet verecek gereklilik de yeterli bilgi ve becerilerle donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin
 farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş ve akademik araştırmalar yapabilecek yetkinlikte işletmeciler yetiştirmektir.
Bölüm Hedef:Şahsi teşebbüs ve girişimcilik ruhunu benimsemiş, İşletme yönetimi ve uygulamaları konusundaki bilgilerini uygulamaya koyabilen,
çalıştıkları kurumlara ve topluma kattığı değeri sürekli artıran, Ekip çalışmasına yer alabilen ve disiplinler arası işbirliğinin
 öneminin farkında, ön yargılardan uzak, eleştirilere ve farklı fikirlere açık, bilgisayar ve iletişim tekniklerini etkin bir şekilde kullanan,
Liderlik vasfına sahip olarak her türlü projelerde sorumluluk alabilecek, İnsan hakları ve evrensel hukuka inanan ve çevre bilincine sahip,
 sosyal sorumluluk ve mesleki etik değerlerin öneminin farkında Akademik çalışmalar yapabilecek işletmeciler yetiştirmektir.
Kabul Şartları:Tezsiz yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; lisans genel not ortalamasının %50’si ve bilim sınav puanının %50’si alınarak hesaplanır. 
Tezsiz yüksek lisansta bilim sınavının yazılı ve mülakat şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun %40’ı,
 mülakat notunun %10’u alınır. tezsiz yüksek lisans bilim sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu
 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları:Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayarak yeterlik sınavında da başarılı olan yüksek lisans öğrencisine
 tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Alınacak Derece:Tezsiz Yüksek Lisans Mezunu
Üst Kademeye Geçiş:Üçüncü düzey programlara başvurabilir.
İstihdam Olanakları:özel sektörde yönetici, kamuda yönetici
Sınav Değerlendirme:Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayarak yeterlik sınavında da başarılı olan yüksek lisans öğrencisine
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Bölüm Başkanı ve Bölüm Bologna Koordinatörü:Bölüm Başkanı:M.Said CEYHAN Bölüm Bologna Koordinatörü: Havanur ERGÜN TATAR
Kazanılan Derece ve Düzeyi:İkinci düzey
Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar:Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır.
Öğretim Metodları:Tartışma ve Münazara, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması ve Seminer, Teorik ve Pratik Öğretim Metodları